Warsztaty z zakresu analizy informacji

Opis

Informacja stanowi we współczesnym świecie jeden z najważniejszych, strategicznych zasobów pozostających w dyspozycji podmiotów gospodarczych, biznesowych – jak i administracyjnych. Efektywne zarządzanie tymi zasobami oraz umiejętność wykorzystania  potencjału informacji traktowanej jako zasób strategiczny jest warunkiem optymalizowania nie tylko wewnętrznych działań danego podmiotu i jego struktur, ale także najbardziej efektywnego funkcjonowania w środowisku zewnętrznym, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Warsztaty z zakresu analizy informacji przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy zajmują się wyzwaniami i szansami stojącymi przed instytucjami i podmiotami sektora publicznego i prywatnego, ich analizą, a także przedstawianiem rekomendacji i tworzeniem podstaw strategii w zakresie odpowiedzi na takie zjawiska, procesy i zdarzenia. Zarówno analitycy pionów analitycznych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych korporacji – jak i osoby kierujące ich pracą i określające kierunki działań takich pionów – są odbiorcami warsztatów analitycznych.

Warsztaty te mają pozwolić na doskonalenie warsztatu analitycznego uczestników, oferując możliwość zapoznania się z podstawami metodycznymi analizy, najważniejszymi metodami i technikami analitycznymi oraz otwartymi i zamkniętymi źródłami informacji.


Program

  1. Metodyka pracy analitycznej
  2. Źródła informacji
  3. Struktura dokumentu analitycznego
  4. Funkcje kognitywne w procesach analitycznych
  5. Ustrukturyzowane techniki analityczne
  6. Analiza decyzyjna
  7. Analiza ryzyka
  8. Prognozowanie
  9. Case study
  10. Zarządzanie zespołami analitycznymi

 

Metody szkolenia
Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod: wykładu interaktywnego – dobranego komponentami w sposób optymalny dla kształcenia osób dorosłych (dyskusja inspirowana, osobisty udział słuchacza w elementach szkolenia), uzupełnionego prezentacją multimedialną; elementów ćwiczeń z udziałem słuchaczy, co poza zwiększeniem zaangażowania szkolonych, powinno skutkować wywołaniem dyskusji i wypracowaniem, pod kierunkiem prelegenta, własnych wniosków merytorycznych.

Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia uzupełnią i uporządkują wiedzę na temat analizy informacji. Poznają zasady i metodologię analizy informacji, ze szczególnym ukierunkowaniem na tworzenie dokumentów analitycznych.