Eksperci CBnT

Centrum Badań nad Terroryzmem tworzą ludzie - pracujący z pasją i oddaniem na rzecz powiększania swojej wiedzy i pogłębiania zrozumienia jednego z najistotniejszych i najbardziej złożonych zjawisk we współczesnym świecie.

dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem - doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, były dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.

Paulina Piasecka, Zastępca Dyrektora CBnT ds. Programowych - absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, analityk, specjalistka w zakresie zagrożeń asymetrycznych, w tym terroryzmu i walki informacyjnej oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Stypendystka programu Departamentu Stanu USA "International Visitor Leadership Program" w obszarze cyberbezpieczeństwa. Były główny specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA,  były Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie Zastępca Kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Zastępca Dyrektora CBnT ds. Programowych, wykładowca Collegium Civitas. Współautorka i redaktor publikacji nt. walki informacyjnej, analizy informacji oraz międzynarodowego terroryzmu i zwalczania tego zjawiska.

Katarzyna Dąbrowska, Sekretarz CBnT CC – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Wyższej Szkoły Promocji ze specjalizacją reklama. Od wielu lat jest związana z rynkiem wydawniczym w obszarze bezpieczeństwa i ochrony, pracując i współpracując z wydawnictwami prasowymi oraz książek. Pracowała także w obszarze promocji i public relations, w tym na rzecz takich instytucji, jak niepubliczna uczelnia wyższa Collegium Civitas oraz komunikator Gadu-Gadu. Od wielu lat współpracuje również z instytucjami badawczymi i organizacjami społecznymi, wspierając je w obszarze promocji i marketingu.

prof. zw. Kuba Jałoszyński, członek Rady Naukowej – od ponad 25 lat zajmuje się problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym przez 9 lat jako jego dowódca. Wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Jego dorobek naukowy to kilkanaście monografii, podręczników i skryptów oraz ponad 60 artykułów i referatów poświęconych problematyce antyterroryzmu. Na uwagę zasługują zwłaszcza książki: Pododdział antyterrorystyczny – uzbrojenie i wyposażenie (Warszawa 2001), Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce? (Warszawa 2001), Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych (Warszawa 2001), Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych (Warszawa 2003).

Andrzej Mroczek, Koordynator ds. Szkoleń - wykładowca Podyplomowych Studiów Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych Collegium Civitas,  Studium Podyplomowego Psychologii Śledczej w Szkole Wyższa Psychologii Społecznej, ekspert w zakresie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz edukacji i zarządzania w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Członek Rady Programowej CBnT CC. Ekspert Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej. Autor publikacji prasowych i naukowych min. współautor książki „Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków”. Były funkcjonariusz Policji i służb specjalnych oraz główny specjalista Wydziału ds. Terroryzmu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

dr Katarzyna Maniszewska, Koordynator ds. Projektów Naukowych - doktor nauk humanistycznych, absolwentka germanistyki i dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z terroryzmem i ekstremizmem politycznym, podejmując zarówno tematy medioznawcze, jak i politologiczne. Autorka książek „Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968-1998” (Wrocław, 2006), „Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii” (Kraków, 2014) oraz licznych publikacji poświęconych m.in. roli mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi. Współpracownik polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, dziennikarz, posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw europejskich zdobyte podczas pracy w Parlamencie Europejskim w latach 2006-2009. W wolnym czasie podróżuje z plecakiem po świecie.

dr Łukasz Tolak, Koordynator Zespołu ds. Badań nad Proliferacją Broni Masowego Rażenia - politolog, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Zainteresowania badawcze obejmują m.in. problematykę proliferacji broni masowego rażenia, terroryzmu, surowców energetycznych i alternatywnych źródeł energii.

Tomasz Serafin, Koordynator Zespołu ds. Badań nad Otwartymi Źródłami Informacji – zajmuje się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zagadnieniami związanymi z działalności służb specjalnych. Redaktor naczelny czasopism branży bezpieczeństwa „Ochrona Mienia i Informacji” oraz „Travel Risk Management”. Autor i współautor publikacji na temat działalności wywiadowczej i bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

dr Bartosz Bolechów, członek Rady naukowej – absolwent i pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych). Jego badania koncentrują się wokół problematyki przemocy politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska terroryzmu. Wśród jego najważniejszych prac wymienić warto publikację "Terroryzm w świecie podwubiegunowym", jedną z najpełniejszych polskich monografii dotyczących tego zjawiska.

dr Bogusław Szlachcic, członek Rady Naukowej – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; doktor nauk wojskowych - obecnie pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej zajmujący się problematyką profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Autor i współautor wielu opracowań i publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, terroryzmu, strategii oraz zarządzania reagowaniem kryzysowym w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński, członek Rady Naukowej – wykładowca Akademii Obrony Narodowej, pełnił służbę w jednostkach specjalnych i powietrzno-desantowych. Zajmuje się problematyką współczesnego terroryzmu i jego zwalczania oraz wykorzystania do tego celu jednostek wojskowych a także taktyką działań specjalnych i AT oraz szkoleniem jednostek specjalnych. Autor szeregu opracowań i artykułów dotyczących tej problematyki.

dr hab. Robert Borkowski, członek Rady Naukowej – politolog, specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Pracownik Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz kierownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Stypendysta Departamentu Stanu USA. Zajmuje się problematyką fundamentalizmu religijnego, kulturami Bliskiego Wschodu a także socjologią społeczeństwa polskiego oraz bezpieczeństwa publicznego. Autor m.in. książek „Terroryzm ponowoczesny-studium z antropologii polityki”, „Fundamenty Europy”, „Cywilizacja-Technika-Ekologia”. Redaktor wielu prac zbiorowych (Kierował dziesięcioma grantami-projektami badawczymi opinii społecznej.

 

EKSPERCI CBnT:

dr Tomasz Białek - politolog, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie filozofii bezpieczeństwa, wieloletni oficer służb specjalnych (b. Dyrektor Departamentu w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym), wieloletni oficer Biura Ochrony Rządu. Absolwent zarządzania w Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na kierunku rozpoznawczym, a także politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w warszawskiej SGH z zakresu służby zagranicznej, w Asia-Pacyfic Center for Security Studies w USA z zakresu zintegrowanego przeciwdziałania terroryzmowi oraz z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Galillee College w Izraelu. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a także Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor książki "Terroryzm - manipulacja strachem", oraz współautor innych książek dot. bezpieczeństwa i przeciwdziałania terroryzmowi, autor publikacji w prasie specjalistycznej.

Grażyna Biskupska – mł. insp. w stanie spoczynku, wieloletni funkcjonariusz pionu dochodzeniowo-śledczego i operacyjnego policji. Były naczelnik Wydziały do zwalczania aktów terroru kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, Naczelnik Wydziału do zwalczania aktów terroru Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Członek Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, Stałej Grupy Eksperckiej oraz członek polsko-amerykańskiej grupy roboczej do zwalczania terroryzmu.

Paulina Mikłaszewicz - psycholog, neurokognitywista. Interwent kryzysowy. Specjalizuje się w analizach behawioralnych, lingwistycznych a także w mikroekspresji - między innymi pod kątem oceny wiarygodności. W swojej praktyce podejmuje zagadnienia z zakresu interwencji kryzysowej, negocjacji kryzysowych oraz profilowania kryminalnego. Zainteresowania naukowe: psychologia kryzysu ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania człowieka w warunkach ekstremalnego stresu, psychologia emocji i motywacji, psychologia śledcza. Realizowała projekty badawcze w obszarze procesów poznawczych: uwagi, kodowania pamięci m.in. u osób po doświadczeniu traumy. Psycholog policyjny, wykładowca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Ekspert w zakresie psychologii oraz interwencji kryzysowej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie.

ppłk Krzysztof Przepiórka – emerytowany oficer sił specjalnych Wojska Polskiego. Służył m.in. w I Pułku Specjalnym z Lublińca i w jednostce GROM. Przez 14 latprezes Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM, obecnie związany z Fundacją Szturman służącą m.in. pomocą psychologiczną i prawną byłym żołnierzom sił specjalnych. Instruktor spadochronowy, instruktor narciarski, instruktor strzelectwa sportowego i obronnego. Projektant systemów bezpieczeństwa dla podmiotów sektora prywatnego. Właściciel firmy Specaudyt, zajmującej się organizacją audytów bezpieczeństwa oraz szkoleń z zakresu strzelań sytuacyjnych i stresowych.

Jerzy Smolinski - absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu z 1991 roku. Od 1993 współtwórca służby prasowej w Siłach Zbrojnych. Organizator biur prasowych przy polskich kontyngentach wojskowych. Wykładowca komunikacji społecznej i tematyki związanej z funkcjonowaniem rzeczników prasowych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego z 1995 roku. Od 1994 roku stała współpraca z TVP. Autor kilkudziesięciu reportaży, programów dokumentalnych i magazynów. W latach 1996-1998 organizator pracy biur kontyngentów wojskowych min w Niemczech, Francji, Ukrainie, Łotwie i USA. W 2001 Zastępca Dyrektora Biura Prasy I Informacji MON - Rzecznik Prasowy Ministra Obrony (reagowanie kryzysowe po ataku 11 września 2001 na WTC). W latach 2004-2006 Dyrektor Programowy TVP Poznań odpowiedzialny za program i reklamę. Uczestnik programu Departamentu Stanu USA na temat reagowania kryzysowego. Od 2007 do 2010 doradca Marszałka Sejmu do spraw medialnych. W latach 2010-2015 doradca Prezydenta RP ds mediów. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie.

Grażyna Piotrowicz - mł. insp. Policji w stanie spoczynku, wieloletni funkcjonariusz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Komendy Głównej Policji. Specjalista w zakresie podsystemów wsparcia logistycznego dla służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podmiotów sektora prywatnego. Ekspert w zakresie formułowania i implementowania polityki informacyjnej podmiotów administracji publicznej.

Mariola Dorota Wołoszyn - psycholog, emerytowany oficer Policji. Ukończyła szkolenia prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów m.in. z Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, dysfunkcji w środowisku pracy, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, opracowywania taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań.