Analiza ryzyka

Opis

Ostatnie dekady są okresem wzmożonej aktywności terrorystów oraz niespotykanej eskalacji zagrożeń dla elementów infrastruktury krytycznej – a szczególnie infrastruktury transportowej – państwa. Biorąc pod uwagę fakt, iż na ryzyko narażone są zwłaszcza miejsca i obiekty, które gromadzą znaczne grupy ludzi, oraz fakt, iż lotniska oraz lotnictwo cywilne stanowią preferowane cele ataków terrorystycznych (będących jednym z najważniejszych czynników ryzyka ostatnich lat), umiejętność identyfikacji tych zagrożeń, ich oceny i zapobiegania staje się kluczowym elementem w obszarze zapewniania bezpieczeństwa.

W tej sytuacji szczególne wyzwania stają przed  kierownictwem i personelem specjalistycznych komórek organizacyjnych zajmujących się ochroną i bezpieczeństwem. Różnorodne formy uzupełniania wiedzy i umiejętności przekłada się  na przyjęte algorytmy działania, a także biegłą znajomość zagrożeń, skutkującą właściwym podejściem i skutecznością w przeciwdziałaniu im.

 

PROGRAM ZAJĘĆ

 1. Zasady zarządzania ryzykiem
 2. Metodologia prowadzenia analizy ryzyka
 3. Określenie otoczenia – strategicznego i operacyjnego kontekstu funkcjonowania organizacji
 4. Identyfikacja ryzyka
 5. Analiza ryzyka
  - Analiza i ocena prawdopodobieństwa
  - Analiza i ocena podatności
  - Analiza i ocena konsekwencji
 6. Ocena ryzyka
 7. Wybór i implementacja metod kontroli ryzyka
 8. Przeprowadzenie analizy ryzyka  - case study


Metody szkolenia
Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod: wykładu interaktywnego – dobranego komponentami w sposób optymalny dla kształcenia osób dorosłych (dyskusja inspirowana, osobisty udział słuchacza w elementach szkolenia), uzupełnionego prezentacją multimedialną; elementów ćwiczeń z udziałem słuchaczy, co poza zwiększeniem zaangażowania szkolonych, powinno skutkować wywołaniem dyskusji i wypracowaniem, pod kierunkiem prelegenta, własnych wniosków merytorycznych.

Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia uzupełnią i uporządkują wiedzę na temat analizy ryzyka,. Poznają zasady i metodologię analizy ryzyka, ze szczególnym ukierunkowaniem na zagrożenia, ryzyka i podatności na ataki terrorystyczne. Nabędą także umiejętności praktyczne w dziedzinie identyfikacji zagrożeń i oceny ich potencjalnych konsekwencji w zależności od rodzaju i metod zastosowanych w celu stworzenia zagrożenia.