Zagrożenia bombowe

Opis

Pierwsza część szkolenia poświęcona jest ogólnemu wprowadzeniu w zagadnienia współczesnego terroryzmu, jego celów oraz metod i taktyk wykorzystywanych przez ugrupowania terrorystyczne. Pozwoli ona na zapoznanie się przez uczestników szkolenia z tłem zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się w związku z tym rodzajem zagrożeń. Część druga dotyczyć będzie profilowania potencjalnych sprawców zagrożeń terrorystycznych, z uwzględnienie elementów analizy behawioralnej. Pozwoli to na zwiększenie świadomości uczestnika szkolenia co do tego, jak rozpoznawać i reagować na zagrożenia ze strony osób, które mogą stanowić ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa portu lotniczego.

Trzecia i czwarta część szkolenia dotyczyć będą rzeczywistego poziomu zagrożeń i szczegółowego określenia ich charakteru, ze zwróceniem szczególnej uwagę na potencjalne błędy, które mogą zostać popełnione przez personel i wpływać tym samym na poziom bezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z charakterystyką najczęściej wykorzystywanej metody zamachu terrorystycznego, tj.: zamachu bombowego, w tym uzyskają informacje między innymi na temat rodzajów materiałów i urządzeń wybuchowych oraz metod oceny takich zagrożeń oraz ich skutków.

W części piątej uczestnicy zapoznają się z podstawami strategii umożliwiającej zabezpieczenie instytucji przed terrorystycznym zamachem bombowym oraz rolą i możliwościami działania w takich sytuacjach.


PROGRAM ZAJĘĆ

1.    Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego wynikające z aktywności ugrupowań terrorystycznych
2.    Profilowanie sprawców zamachów terrorystycznych

3.    Zagrożenia wynikające z aktów terroru bombowego

 • terroryzm bombowy w definicjach
 • charakterystyka zagrożenia i ryzyka
 • urządzenia wybuchowe – konstrukcje i charakterystyka oddziaływania na środowisko (obiekty)
 • mechanizmy pobudzania w kontekście podejmowanych działań rozpoznawczych i identyfikacyjnych
 • materiały wybuchowe – wybrane przykłady
 • zjawisko wybuchu i zjawiska współtowarzyszące, w tym atrybuty wybuchu kształtujące możliwości realizacji procedur reagowania

4.    Ocena skutków potencjalnego zagrożenia wybuchem

 • metody wyboru i dotarcia do obiektów zamachu przez zamachowca
 • fałszywe powiadomienia o potencjalnym zagrożeniu
 • metody oceny typu zagrożenia, w tym posługiwanie się podstawowym wyposażeniem detekcyjnym
 • parametryzacja zasięgu skutków potencjalnego wybuchu lub skażenia
 • przewidywanie efektu niszczenia infrastruktury, a możliwość realizacji procedur reagowania

5.     Wybrane elementy strategii defensywnych przeciwko terroryzmowi bombowemu

 • działania ochronne w porcie lotniczym, w kontekście optymalnego wykorzystania komponentów strategii defensywnych
 • procedury przyjmowania informacji o potencjalnym zagrożeniu
 • identyfikacja i rozpoznanie potencjalnego zagrożenia w przebiegu służby patrolowo-ochronnej
 • kontrola ruchu osób w punktach kontroli detektorowej
 • postępowanie z przesyłkami potencjalnie niebezpiecznymi i dostawami
 • wybrane procedury postępowania w przypadku zagrożenia skażeniem lub atakiem bioterrorystycznym
 • taktyka zabezpieczenia rejonu potencjalnie zagrożonego wybuchem
 • relokacje i ewakuacja w kontekście zagrożenia wybuchem

 

Metody szkolenia
Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod: wykładu interaktywnego – dobranego komponentami w sposób optymalny dla kształcenia osób dorosłych (dyskusja inspirowana, osobisty udział słuchacza w elementach szkolenia), uzupełnionego prezentacją multimedialną; elementów pokazu i symulacji z udziałem słuchaczy, co poza zwiększeniem zaangażowania szkolonych, powinno skutkować wywołaniem dyskusji i wypracowaniem, pod kierunkiem prelegenta, własnych wniosków merytorycznych.

Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia uzupełnią i uporządkują wiedzę na temat zjawiska terroryzmu, a po zogniskowaniu uwagi na zamachach bombowych – wprowadzą i będą się posługiwać właściwymi definicjami obrazującymi problematykę. Poznają, lub przypomną sobie, czym jest zjawisko wybuchu, a także uzupełnią wiedzę na temat współczesnych materiałów wybuchowych i możliwości zastosowania ich przez zamachowca w postaci urządzeń wybuchowych. Nabędą również umiejętności praktyczne, m.in.: ogólnej oceny sytuacji w zależności od zastosowanych mechanizmów pobudzania urządzenia wybuchowego, podstawowych zasad funkcjonowania w sytuacji wykrycia potencjalnego zagrożenia. Dodatkowo prowadzący wskażą kierunki przewidywanego rozwoju zjawiska i konsekwencje występowania tzw. zjawisk współtowarzyszących.

LAST_UPDATED2